VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

SYNOT ASEAN là ngôi nhà chung của những người thượng tôn pháp luật, có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tinh thần cầu thị và học hỏi, luôn hướng thiên trong hành động và quyết liệt trong làm việc để với tới những giá trị tốt đẹp nhất.

Mỗi thành viên của SYNOT ASEAN lấy Sứ mệnh của Công ty làm kim chỉ nam cho mọi hành động, lấy văn hoà doanh nghiệp để xây dựng nền tảng tư tưởng vững vàng để điều chỉnh mọi hành vi của mình, tạo nên khối đoàn kết thống nhất, sức mạnh tổng hợp đưa SYNOT ASEAN lớn mạnh trong mọi lĩnh vực tham gia.

Tại SYNOT ASEAN, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gần bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người Synot.

Bên cạnh đó, mỗi người con của SYNOT ASEAN luôn nhận thức rõ trách nhiệm của chính mình với Cộng đồng, xã hội. Chính vì vậy, các hoạt động từ thiện, công tác xã hội trở thành nét văn hoá đặc trưng của SYNOT ASEAN mà hiếm doanh nghiệp nào có được